bolik

170 tekstów – auto­rem jest bo­lik.

cóż z te­go, że poz­nasz twarz zabójcy wbi­jające­go Ci nóż pros­to w ser­ce;
wyk­rwa­wisz się, nie mogąc pop­ra­wić swo­jego położenia,

śmierć jest nieuchronna,
ser­ce pęknięte, konasz. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 11 lutego 2013, 02:24

cza­sem nie dys­po­nuje, pieniądzem handluje
uczu­cia na do­datek, ka­sa to spadek 

myśl
zebrała 8 fiszek • 27 grudnia 2012, 02:03

Daw­no, daw­no te­mu, cho­ciaż nie przed wieka­mi, za ster­ta­mi książek is­tniał in­terne­towy swiat in­ny niż wszys­tkie blo­gi, fo­tob­lo­gi, fej­sbu­ki i in­ne cu­da. Świat myśli wiel­kich autorów, zna­nych naz­wisk i ma­luczkich poszu­kiwaczy odpowiedzi [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 9 fiszek • 2 października 2012, 15:31

- Spraw­dzałeś pod denkiem?
Sprawdź pod denkiem! 

myśl
zebrała 13 fiszek • 22 kwietnia 2012, 12:14

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 9 kwietnia 2012, 23:27

Na­turo, lu­bię Cię od­dychać. Tak to przychodzi, na­tural­nie z wiekiem. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 18 marca 2012, 23:54

Niekiedy by­wa, że przeszłość i przyszłość nie is­tnieją,15 mi­nut ma znacze­nie, a liczą się se­kun­dy, gdy ze­gar tyka. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 17 marca 2012, 22:21

"No co tam?"

Współczes­ne py­tanie "o wszys­tko" mam Cię gdzieś. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 22 lutego 2012, 00:50

Suche łzy, bez zbędnych dopowiedzeń.
Słony wy­raz sam w sobie. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 5 lutego 2012, 21:00

Rzu­cił ręka­wiczkę i ukląkł na kolanie,
pod­no­si czoło, pat­rzy mówiąc - "wierzę" Panie.

ver­sus życie 

myśl
zebrała 16 fiszek • 30 stycznia 2012, 19:17

bolik

Ogłoszenia lokalne: szukam przyjaciela. Niech to co widzisz nigdy Cię nie zmyli. Dorastam. Z każdą chwilą. Coraz mniej. Ulubiona bajka: Madagaskar Częstotliwość odwiedzin: nikła, ale kurs wzrastający.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

bolik

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność